VDO Conference ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation) วัันที่ 22 มิถนายน 2561

  • Posted on: 20 June 2018
  • By: admin

VDO Conference ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation)
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ห้อง VDO Conference หมายเลข ##1001

 

  วาระการประะชุม

 Infographic ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

 การเปิดบัญชี e-Donation

 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (MOPH 4.0)

 คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 

 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)