ประชุมทางไกล VDO Conference การติดตาม การบันทึก และการนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • Posted on: 24 August 2018
  • By: admin

ประชุมทางไกล VDO Conference การติดตาม การบันทึก และการนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และหารือการพัฒนารายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เอกสารประกอบการประชุม

  • ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ