การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

  • Posted on: 18 July 2018
  • By: admin

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและทบทวนเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2562 
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)