ประชุม พิจารณาแผนคำของบประมาณ งบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 2/2561