การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดน

  • Posted on: 22 July 2019
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  วาระการประชุม

 การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดนและด่านคัดกรองโรค

 แนวโน้มระบบสุภาพในระดับนานาชาติ

 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564

 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน

 มาตรฐานการจัดระบบบริการที่เป็นมิตรสาหรับประชากรต่างด้าว

 การบรรยายระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย