การประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Posted on: 20 November 2017
  • By: admin

การประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามกรอบแผนสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

 

 กำหนดการประชุม

 กรอบการดำเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ 2560 - 2564

 การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดนและด่านคัดกรองโรค

 เขตสุขภาพพิเศษ งานสาธารณสุขชายแดน

 ประสบการณ์ทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

  สานสัมพันธ์งานสาธารณสุขกับนานาประเทศ

  การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านสาธารณสุข ชายแดนไทย-มาเลเซีย