กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนา2561

  • Posted on: 3 August 2018
  • By: admin

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

 วาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ

โครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้าน

 การประสารงานสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน

 VTR Wellcome to ดร.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ