การประชุม คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

  • Posted on: 29 January 2019
  • By: admin

การประชุม คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 วาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 วาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ