การประชุม คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 14 December 2018
  • By: admin

การประชุม คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน
ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ อาคาร 1 กรมอนามัย

  ระเบียบวาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 1/2561 (คลิ๊กที่นี่)

 การประชุมคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 1/2561

 ตารางแบบฟอร์มกรอกข้อมูลแผนงานโครงการชายแดน

 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

 วาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

 วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา