ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข Big Data Analytic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

  • Posted on: 15 November 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข Big Data Analytic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

(เขตสุขภาพที่ 1-6) วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

 

 แบบตอบรับ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข Big Data Analytic

 หนังสือเชิญประชุม Big Data ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 - 6 

 หนังสือเชิญประชุม Big Data ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 แบบฟอร์มจองห้องพัก Big Data ครั้งที่ 2 

 กำหนดการประชุม

 แบบประเมินการประชุม Big Data ครั้งที่ 2

 เอกสารประกอบการประชุม