ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)