โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

  • Posted on: 9 November 2017
  • By: admin

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3   ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

   มาตรฐานรหัสในโครงสร้างฐานข้อมูล (43 แฟ้ม)