โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

  • Posted on: 9 November 2017
  • By: admin

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

 

version 2.3 

  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 

  มาตรฐานรหัสตามโครงสร้างฐานข้อมูล (43 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2561

 

version 2.4

  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

  มาตรฐานรหัสตามโครงสร้างฐานข้อมูล (43 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2563