สรุปรายงานการป่วย

 

สรุปรายงานการป่วย

 ปี 2562
 2562 ฉบับเต็ม  
 ผู้ป่วยนอก (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2561
 2561 ฉบับเต็ม  
 ผู้ป่วยนอก (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2560
 2560 ฉบับเต็ม  
 ผู้ป่วยนอก(ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2559
 2559 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2558
 2558 ฉบับเต็ม   (แก้ไขตาราง 12 )  (แก้ไขตาราง 22 ) 
 ผู้ป่วยนอก(ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2557
 2557 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2556
 2556 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2555
 2555 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2554
 2554 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2553
 2553 ฉบับเต็ม
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2552
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2551
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2550
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ผู้ป่วยใน (ฐานข้อมูลรายบุคคล)
 ปี 2549
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ปี 2548
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ปี 2547
 ผู้ป่วยนอก(รง.504)
 ผู้ป่วยใน (รง.505)
 ปี 2527 - 2541