รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2562

 (PDF)
 (EXCEL)

   

ปี พ.ศ. 2561

 (PDF)
 (EXCEL)

ปี พ.ศ. 2560

 (PDF)
 

ปี พ.ศ. 2559

 (PDF)

ปี พ.ศ. 2558

 (PDF)

ปี พ.ศ. 2556

 (PDF)

ปี พ.ศ. 2557

 (PDF)

ปี พ.ศ. 2554

 (PDF)

ปี พ.ศ. 2555

 (PDF)

       
  ปี พ.ศ. 2547      
 ปี พ.ศ. 2541-2542  ปี พ.ศ. 2543 ปี พ.ศ. 2544   ปี พ.ศ. 2546
 ปี พ.ศ. 2537  ปี พ.ศ. 2538  ปี พ.ศ. 2539  ปี พ.ศ. 2540