ทำเนียบผู้บริหาร

 
ทำเนียบผู้บริหารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายแพทย์ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

  

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

แพทย์หญิงสาวิตรี  วิษณุโยธิน
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์อมรชัย  กริชนิกรกุล
รอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์หัสชา  เนือยทอง
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์พิทักษ์พงศ์  พายุหะ
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

          

นายแพทย์นเรศ  มณีเทศ
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายปราโมทย์  มลคล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

 
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางณิชากร  ศิริกนกวิไล
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางสาวดารณี  คัมภีระ
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางศุภวาร  มนิมรากร
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน