StandardCode43_(v2.3)_6Dec17

ชื่อแฟ้ม
วันที่ Update
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนปีงบประมาณ 256023/1/2561
รหัสมาตรฐานยา23/1/2561
รหัสโรคและอาการ23/1/2561
รหัสหัตถการ23/1/2561
0.รวมรายละเอียดรหัส 43 แฟ้ม23/1/2561
1.รหัสคำนำหน้าชื่อ(แฟ้ม PERSON)23/1/2561
2,60.รหัสเพศ(แฟ้ม PERSON,PROVIDER)23/1/2561
3.รหัสสถานภาพสมรส(แฟ้ม PERSON)23/1/2561
5.รหัสอาชีพ (ใหม่) (แฟ้ม PERSON) _Dec1723/1/2561
6,7.รหัสเชื้อชาติ-สัญชาติ (แฟ้ม PERSON) Sep1723/1/2561
8.รหัสศาสนา (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
9.รหัสระดับการศึกษา (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
10.รหัสสถานะในครอบครัว (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
11.รหัสสถานะในชุมชน(แฟ้ม PERSON) 26Sep1623/1/2561
12.รหัสสถานะสาเหตุการจำหน่าย (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
13.รหัสหมู่เลือด (แฟ้ม PERSON) 26Sep1623/1/2561
14.รหัสหมู่เลือด RH (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
15.รหัสความเป็นคนต่างด้าว (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
16.รหัสสถานะบุคคล (แฟ้ม PERSON)23/1/2561
17.รหัสประเภทที่อยู่(แฟ้ม ADDRESS) 26Sep1623/1/2561
18.รหัสลักษณะที่อยู่(แฟ้ม ADDRESS)23/1/2561
29.รหัสการตั้งครรภ์และการคลอด(แฟ้ม DEATH) 26Sep1623/1/2561
30.รหัสสถานที่ตาย (แฟ้ม DEATH)23/1/2561
33.รหัสประเภทการจำหน่าย (แฟ้ม CHRONIC)23/1/2561
34,76,95,129,150.รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล23/1/2561
39.รหัสประเภทที่อยู่(แฟ้ม HOME)23/1/2561
40.รหัสที่ตั้ง (แฟ้ม HOME)23/1/2561
41.รหัสการมีส้วม (แฟ้ม HOME)23/1/2561
42.รหัสน้ำสะอาดเพียงพอตลอดปี (แฟ้ม HOME)23/1/2561
43.รหัสประเภทแหล่งน้ำดื่ม (แฟ้ม HOME)23/1/2561
44.รหัสวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป (แฟ้ม HOME) 23/1/2561
45.รหัสการจัดบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ (แฟ้ม HOME)23/1/2561
46.รหัสความคงทนถาวร (แฟ้ม HOME)23/1/2561
47.รหัสความสะอาด (แฟ้ม HOME)23/1/2561
48.รหัสการระบายอากาศ (แฟ้ม HOME)23/1/2561
49.รหัสแสงสว่าง (แฟ้ม HOME)23/1/2561
50.รหัสการบำบัด การกำจัดน้ำเสีย (แฟ้ม HOME)23/1/2561
51.รหัสสารปรุงแต่งในครัว (แฟ้ม HOME)23/1/2561
52.รหัสการควบคุมแมลงนำโรค (แฟ้ม HOME)23/1/2561
53.รหัสการควบคุมสัตว์นำโรค (แฟ้ม HOME)23/1/2561
54.รหัสการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในบ้าน (แฟ้ม HOME)23/1/2561
55.รหัสระบบกำจัดน้ำเสียในชุมชน (แฟ้ม VILLAGE)23/1/2561
56.รหัสสถานที่กำจัดมูลฝอยในชุมชน (แฟ้ม VILLAGE)23/1/2561
57.รหัสประเภทความพิการ(แฟ้ม DISABILITY)23/1/2561
58.รหัสสาเหตุความพิการ(แฟ้ม DISABILITY)23/1/2561
61.รหัสประเภทบุคลากร (แฟ้ม PROVIDER) Sep1723/1/2561
62.รหัสสภาวิชาชีพ (แฟ้ม PROVIDER)23/1/2561
63,172.รหัสวิธีการคุมกำเนิด (แฟ้ม FP, WOMEN)23/1/2561
64.รหัสสาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด (แฟ้ม WOMEN)23/1/2561
65,89,143.รหัสมาตรฐานยา23/1/2561
66.รหัสประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา(แฟ้ม DRUGALLERGY)23/1/2561
67.รหัสระดับความรุนแรงของการแพ้ยา(แฟ้ม DRUGALLERGY)23/1/2561
68.รหัสลักษณะอาการแก้ยาที่พบ (แฟ้ม DRUGALLERGY)23/1/2561
69.ผู้ให้ประวัติการแพ้ยา (แฟ้ม DRUGALLERGY)23/1/2561
71.วิธีประเมินความบกพร่อง (แฟ้ม FUNCTIONAL) 26Sep1623/1/2561
72.รหัสภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ (แฟ้ม FUNCTIONAL)23/1/2561
73.รหัสสภาวะสุขภาพ (แฟ้ม ICF)23/1/2561
75.รหัสที่ตั้งของที่อยู่ผู้รับบริการ (แฟ้ม SERVICE)23/1/2561
76.รหัสเวลามารับบริการ (แฟ้ม SERVICE)23/1/2561
78. รหัสประเภทการมารับบริการ(แฟ้ม SERVICE)23/1/2561
80,84.รหัสสาเหตุการส่งผู้ป่วยมารับบริการ (แฟ้ม SERVICE,refer_history)23/1/2561
81.รหัสสถานบริการ (แฟ้มSERVICE)23/1/2561
82.รหัสสถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ(แฟ้ม SERVICE) 26Sep1623/1/2561
85,139.รหัสประเภทการวินิจฉัย (แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD,OPD)23/1/2561
87,88,91,96,128,133,141,145,147,151.รหัสแผนกที่รับบริการ 26Sep1623/1/2561
90,144.รหัสหน่วยนับของยา (แฟ้ม DRUG_OPD,IPD)23/1/2561
92,146.รหัสหัตถการ (แฟ้ม PROCEDURE_OPD,IPD)23/1/2561
93,148.รหัสหมวดค่าบริการ (แฟ้ม CHARGE_OPD,IPD)23/1/2561
98.รหัสกลุ่มอาการที่เฝ้าระวัง (แฟ้ม SURVEILLANCE)23/1/2561
105.รหัสสภาพผู้ป่วย (แฟ้ม SURVEIL)23/1/2561
106.รหัสสาเหตุการป่วย _COMPI(แฟ้ม SURVEIL)23/1/2561
107.รหัสชนิดของเชื้อโรค (แฟ้ม SURVEIL)23/1/2561
108.รหัสประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
109.รหัสสถานที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
110.รหัสประเภทการมารับบริการกรณีฉุกเฉิน (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
111.รหัสประเภทผู้บาดเจ็บ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
112.ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
113. การดื่มแอลกอฮอลล์ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
114. การใช้สารเสพติด (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
115. การคาดเข็มขัดนิรภัย (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
116. การสวมหมวกนิรภัย (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
117. การดูแลการหายใจ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
118. การห้ามเลือด (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
119. การใส่ splint slab (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
120.การให้น้ำเกลือ (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
121.รหัสระดับความเร่งด่วน (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
122.ระดับความรู้สึกทางด้านตา (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
123.ระดับความรู้สึกทางด้านการพูด (แฟ้ม ACCIDENT)23/1/2561
124.ระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว (แฟ้ม ACCIDENT) 26Sep1623/1/2561
125.รหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการ2016 (แฟ้ม LABFU)_Sep1723/1/2561
126.รหัสตรวจเท้า (แฟ้ม CHRONICFU)23/1/2561
127.รหัสตรวจจอประสาทตา (แฟ้ม CHRONICFU)23/1/2561
130.ประเภทการมารับบริการ (แฟ้ม ADMISSION)23/1/2561
131,136.รหัสสถานภาพการจำหน่ายผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)23/1/2561
132,135.รหัสสาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)23/1/2561
137.รหัสวิธีการจำหน่ายผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)23/1/2561
142.รหัสประเภทการจ่ายยา (แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD)23/1/2561
152.รหัสประเภทการนัด (แฟ้ม APPOINTMENT)23/1/2561
154,165,204.รหัสบริการใน_นอกสถานบริการ(แฟ้ม DENTAL,NCD,PP)23/1/2561
155.รหัสจำเป็นต้องทาฟลูไรด์ (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
156.รหัสจำเป็นต้องขุดหินน้ำลาย (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
157.สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
158.รหัสประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
159.รหัสจำเป็นต้องใส่ฟันเทียม (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
160.รหัสสภาวะปริทันต์ (แฟ้ม DENTAL)23/1/2561
161.รหัสระดับการศึกษา(แฟ้มDENTAL)23/1/2561
162.รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ 25Mar2014 (แฟ้ม REHABILITATION )23/1/2561
163.รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ (แฟ้ม REHABILITATION)23/1/2561
166.รหัสประวัติสูบบุหรี่ (แฟ้ม NCDSCREEN)23/1/2561
167.รหัสประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (แฟ้ม NCDSCREEN)23/1/2561
168.รหัสเบาหวานในญาติสายตรง (แฟ้ม NCDSCREEN)23/1/2561
169.รหัสประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง (แฟ้ม NCDSCREEN)23/1/2561
170.รหัสวิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด (แฟ้ม NCDSCREEN)23/1/2561
172.รหัสวิธีการคุมกำเนิด (แฟ้ม FP)23/1/2561
174.รหัสผลการตรวจ VDRL_RS (แฟ้ม PRENATAL)23/1/2561
175.รหัสผลการตรวจ HB_RS(แฟ้ม PRENATAL)23/1/2561
176.รหัสผลการตรวจ HIV_RS (แฟ้ม PRENATAL)23/1/2561
177.รหัสผลการตรวจ THALASSAEMIA(แฟ้ม PRENATAL)23/1/2561
178. รหัสช่วงอายุครรภ์(แฟ้ม ANC)23/1/2561
179.รหัสผลการตรวจครรภ์ (แฟ้ม ANC)23/1/2561
181.รหัสผลการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (แฟ้ม LABOR)-30 July1623/1/2561
182,187.รหัสสถานที่คลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)23/1/2561
184,190.วิธีการทำคลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)23/1/2561
185,191.รหัสประเภทผู้ทำคลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)23/1/2561
186.รหัสผลการตรวจมารดาหลังคลอด (แฟ้ม POSTNATAL)23/1/2561
189.รหัสลำดับที่ของทารกที่คลอด(แฟ้ม NEWBORN, PP)23/1/2561
193.รหัสได้รับวิตามิน K หรือไม่ (แฟ้ม NEWBORN)23/1/2561
194.รหัสได้รับการตรวจ TSH (แฟ้ม NEWBORN)23/1/2561
196.รหัสผลการตรวจทารกหลังคลอด (แฟ้ม NEWBORNCARE)23/1/2561
197.รหัสอาหารที่รับประทาน (แฟ้ม NEWBORNCARE)23/1/2561
198.รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI) 6 ต.ค. 5923/1/2561
201.รหัสระดับพัฒนาการเด็ก (แฟ้ม NUTRITION)23/1/2561
202.รหัสอาหารที่รับประทานปัจจุบัน (แฟ้ม NUTRITION)23/1/2561
203.รหัสการใช้ขวดนม (แฟ้ม NUTRITION)23/1/2561
205.รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (แฟ้ม SpacialPP) (Sep17)23/1/2561
207.รหัสกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน(final)_หมวด2(13Sep16)23/1/2561
208.รหัสกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน(final)_หมวด1(13Sep16)23/1/2561
209.รหัสนโยบาย (แฟ้มPOLICY)23/1/2561
รหัสวินิจฉัยโรคและอาการ