กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชั้น 4 อาคาร 4,6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข

โทร. 0-2590-1497