กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

บทบาทหน้าที่

  • พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานขององค์กรและปรับบทบาทภารกิจให้องค์กรมีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น ทั้งด้านความรู้ ทักษะและการบริหารงาน  สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
  • จัดทำแผนพัฒนาองค์กรโดยจัดหาและบริหารนวัตกรรมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
  • บริหารจัดการด้านการวางแผนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี  ภายใต้ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กร  โดยมีการจัดทำคำของบประมาณรองรับและจัดทำต้นทุนต่อหน่วย   รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  • เป็นหน่วยวิเคราะห์และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรและถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล  พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
  • ประสานและจัดทำคำรับรองการปฏฺบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้มีความครอบคลุม  เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประเทศและแผนพัฒนาสุขภาพ
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย