ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ30/08/2562 เวลา 14:25:11
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุม Upgrading Framework to Accelelerate the SDGs lmplementation In Thailand by NESDC and UNDP
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 09:03:42
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุม Wokshop for the Development of the Project Document of the SDG Fund on Social Protection
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 14:16:29
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัยในภูมิภาคอาเซียนและอาเซียนบวดสาม
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ30/08/2562 เวลา 13:43:25
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กับองคมนตรี กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ ทำเนียบองคมนตรี
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ30/08/2562 เวลา 13:43:41
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กับองคมนตรี กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ ทำเนียบองคมนตรี
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 14:02:28
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 62 เวลา 07:50   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_Blockchain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมสัมนาการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ(Linkage Center)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ12/07/2562 เวลา 14:47:52
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ งานงานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุนปี 2562 ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายล 2562 ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 13:43:29
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 รหัส+ตัวชี้วัด (นางนพวรรณ มาดารัตน์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 5

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 16:48:23
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 16:49:10
วันที่ใช้รถ 06 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 30 รายการ