ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ01/01/2562 เวลา 18:59:21
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านสาธารณสุข กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์การปฎิรูปด้านสาธารณสุข (นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์)
จองใช้รถเพื่อ ไปพบท่านรองนายก เพื่อปรึกษาหารือ กขป.4
รายละเอียด

รถเก๋ง 4 ที คันที่ 1

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 15:25:08
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ(น.ส.ปนัสยา จันเทศ)
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือราชการเพื่อขอวันประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 10:56:55
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_Blockchain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุมหารือระบบคิว บน MOPH connect
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ01/01/2562 เวลา 19:00:14
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านสาธารณสุข กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์การปฎิรูปด้านสาธารณสุข (นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุม กขป.4
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ26/12/2561 เวลา 11:48:15
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 รายงานการตาย (นางสาววันวิสาข์ ขำมาก)
จองใช้รถเพื่อ ประชุม supporting improvements to civil registration and vital statistics systems in Asia and Pacific (2018-2019)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ05/01/2562 เวลา 06:22:04
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ​เพื่อจัดทำคำของบประมาณ​ แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย​ ประจำปีงบประมาณปี​ พ.ศ. 2563
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 19:46:30
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ งานงานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กยผ.   สำหรับแผนก งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (นายพีรวัส คลับคล้าย)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ19/12/2561 เวลา 21:22:52
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานTUC_Nonresearch กยผ.   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
จองใช้รถเพื่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ EPMP
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 16:34:41
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบเเนวทางการยกร่างเเผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 5

อนุมัติ07/01/2562 เวลา 11:12:46
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ งานงานติดตาม กยผ.   สำหรับแผนก งานติดตามนโยบายสุขภาพ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
จองใช้รถเพื่อ นำหลักฐานการเบิกจ่ายการประชุมไปให้การเงินของโรงแรมเซ็นต์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 45 รายการ