ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 09:25:36
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ07/01/2563 เวลา 09:11:49
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งเอกสารที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 09:25:54
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมและแสดงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมมาธิการ
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ19/12/2562 เวลา 08:20:52
วันที่ใช้รถ 09 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 2 Big Data (นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมหารือ MOPH Connect กับบริษัท LINE
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ09/01/2563 เวลา 10:04:03
วันที่ใช้รถ 09 ม.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (นส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารราชการด่วน
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ13/01/2563 เวลา 15:28:21
วันที่ใช้รถ 13 ม.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ร่วมประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ13/01/2563 เวลา 15:26:59
วันที่ใช้รถ 14 ม.ค. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   14 ม.ค. 63 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (นส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
จองใช้รถเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ13/01/2563 เวลา 15:35:03
วันที่ใช้รถ 14 ม.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานTUC_Nonresearch กยผ.   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอในระบบการคัดกรองและจัดบริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ13/01/2563 เวลา 15:34:49
วันที่ใช้รถ 15 ม.ค. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   15 ม.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (นส.หทัยรัตน์ คงสืบ)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและให้ข้อมูลการศึกษาต้นทุนของกิจกรรมของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค NCDs
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ15/01/2563 เวลา 14:28:26
วันที่ใช้รถ 15 ม.ค. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   15 ม.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 รายงานการตาย (นางสาววันวิสาข์ ขำมาก)
จองใช้รถเพื่อ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ ด้านการให้รหัสการตาย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ