ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถเก๋ง 4 ที คันที่ 1

อนุมัติ03/03/2562 เวลา 15:15:40
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ(น.ส.ปนัสยา จันเทศ)
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งเอกสารด่วนที่สุด
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 10:02:46
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำเอกสารหลัก (Common Core Document) ของประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 14:29:03
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กยผ.   สำหรับแผนก งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางศศิภา จันทรา)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 14:29:26
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กยผ.   สำหรับแผนก งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางศศิภา จันทรา)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ22/02/2562 เวลา 10:50:48
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_Blockchain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน Blockchain
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 5

อนุมัติ22/02/2562 เวลา 10:51:47
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_Blockchain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี) ประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน Blockchain
รายละเอียด

รถเก๋ง 4 ที คันที่ 1

อนุมัติ03/03/2562 เวลา 15:15:06
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมหารือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ27/02/2562 เวลา 11:26:01
วันที่ใช้รถ 06 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุม การระดมความคิดเห็น การจัดทำข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองสำหรับภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 14:29:46
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กยผ.   สำหรับแผนก งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางศศิภา จันทรา)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ03/03/2562 เวลา 15:16:19
วันที่ใช้รถ 07 มี.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียงชุมเมืองและระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดอาเซียน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ