ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถตู้คันที่ 5

อนุมัติ18/06/2562 เวลา 12:28:01
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_Blockchain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมสัมนา เรื่อง get ready to gain insights on new trends on cyber threats and crowdstrike innovation
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ27/06/2562 เวลา 16:22:52
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ03/07/2562 เวลา 13:20:14
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสมัชชานโญบายรองรับสังคมสูงวัย
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ03/07/2562 เวลา 13:19:36
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 62 เวลา 09:15   ถึงวันที่   05 ก.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ งานTUC กยผ.   สำหรับแผนก TUC_Reserch(นางณิชากร ศิริกนกวิไล)
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงาน Thailand Social Expo
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 14:13:25
วันที่ใช้รถ 06 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมงานเสวนาห้องวิชาการในงาน Thailand Social Expo 2019
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ26/06/2562 เวลา 14:41:57
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ งานงานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณกระทรวง กยผ.   สำหรับแผนก งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณกระทรวง(นางวีรวรรณ เสถียรกาล)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายบุคลากรด้านงบประมาณสาธาณรสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ26/06/2562 เวลา 14:43:29
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ งานงานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณกระทรวง กยผ.   สำหรับแผนก งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณกระทรวง(นางวีรวรรณ เสถียรกาล)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายบุคลากรด้านงบประมาณสาธาณรสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ08/07/2562 เวลา 15:37:58
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนรชาติ อารเบีย   สำหรับแผนก งานยานพาหนะ (นายนรชาติ อาราเบีย)
จองใช้รถเพื่อ เช็กช่วงล่าง
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 16:38:38
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
จองใช้รถเพื่อ นำเสนอปิดโครงการ Happy MOPH
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ11/07/2562 เวลา 11:48:48
วันที่ใช้รถ 11 ก.ค. 62 เวลา 07:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (นส.หทัยรัตน์ คงสืบ)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 28 รายการ